តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើការចុកចាប់ពេលមករដូវរបស់ខ្ញុំកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ?

សាកល្បងវាពីរបីខែ ហើយប្រើថ្នាំអ៊ីប៊ុយប្រូហ្វែន (ibuprofen) ពីរបីថ្ងៃដំបូងក្រោយពេលមករដូវ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ IUD ប៉ុន្តែឃើញថាផលរំខានមិនធូរស្រាលពីពេលមួយទៅពេលមួយ ឬថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ សូមព្យាយាមប្តូរទៅជាការផ្សាំ
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ផ្សាំ