ខ្ញុំចង់យក IUD របស់ខ្ញុំចេញ។ តើខ្ញុំអាចយកវាចេញដោយខ្លួនឯងបានទេ?

អ្នកប្រហែលជាអាចរកឃើញរឿងរ៉ាវមួយចំនួនតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីបុគ្គលដែលដក IUD ចេញ។ យើងមិនណែនាំឱ្យសាកល្បងវាទេ។ មិនមានការស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រាន់នៅចំណុចនេះ​ដើម្បីដឹងថាតើវាមានសុវត្ថិភាពឬអត់នោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តនឹង IUD របស់អ្នក ការទៅជួបអ្នកផ្ដល់សេវាដើម្បីដោះវាចេញនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសពិគ្រោះអំពីជម្រើសផ្សេងទៀតសម្រាប់ការការពារការមានផ្ទៃពោះ ឬអំពីការមានផ្ទៃពោះ [1]។
ប្រសិនបើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការមានផ្ទៃពោះ អ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នកអំពីអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើដើម្បីរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះដែលមានសុខភាពល្អ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកចង់បានអ្វីមួយដែលមានរយៈពេលមួយរយៈ ហើយងាយស្រួលប្រើ ការផ្សាំអាចជាជម្រើសល្អមួយទៀត។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ផ្សាំ


References

  1. Planned Parenthood. (2020). What are the benefits of IUDs? Retrieved from Planned Parenthood https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/iud/what-are-the-benefits-of-iuds