តើការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យពីរនឹងការពារបានល្អពីការមានផ្ទៃពោះនិ ងជំងឺកាមរោគទេ?

ស្រោមអនាម័យពីរពិតជាមិនប្រសើរជាងប្រើស្រោមមួយទេ។ ស្រោមអនាម័យពីរអាចបង្កើតការកកិតកាន់តែច្រើនដែលបង្កើនឱកាសឱ្យស្រោមអនាម័យងាយនឹងធ្លាយ។
ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់សូ មប្រើស្រោមអនាម័យ និងវិធីសាស្ត្រពន្យារកំណើតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ផ្សាំ


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1