ចុះបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អ ហើមពោះ ឬភ័យ?

អរម៉ូននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមមានលំនឹងបន្ទាប់ពីប្រហែលប្រាំមួយខែ។
ប្រសិនបើអ្នកបានផ្សាំរយៈពេលតិចជាង 6 ខែ ហើយផលរំខានអាចទ្រាំទ្របាន សូមរង់ចាំមុនពេលស្នើសុំដកវាចេញ។
ប្រសិនបើអ្នកបានផ្សាំអស់រយៈពេលជាង 6 ខែ សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នកអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សេង។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកបានផ្សាំយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំមួយខែ ហើយផលរំខាននៅតែរំខានអ្នក សូមពិចារណាសាកល្បងប្រើវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពឆាប់រហ័សជាងនេះ កម្រិតដូសទាបជាងនេះដូចជាការប្រើបំណះ ថ្នាំ​គ្រាប់ កង។ អ្នកក៏អាចសាកល្បងប្រើ IUD បានផងដែរ។
​សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេង៖ IUD អរម៉ូន និង មិនមែនអរម៉ូន មិនមែនអរម៉ូន  ថ្នាំ​គ្រាប់
កង


ឯកសារយោង:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1