តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើដៃគូរបស់ខ្ញុំមានប្រតិកម្មទៅនឹងជ័រឡាទិក?

ប្រតិកម្មទៅនឹងជ័រឡាទិកគឺកម្រណាស់ ប៉ុន្តែកើតមានឡើង។ ប្រសិនបើអ្នក ឬដៃគូរបស់អ្នកមានប្រតិកម្មទៅនឹងជាតិជ័រឡាទិក សូមរកមើលស្រោមអនាម័យដែលគ្មានជាតិជ័រឡាទិក ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការមានផ្ទៃពោះ និងជំងឺកាមរោគ។ ស្រោមអនាម័យស្បែកចៀមខាងក្រៅ (បុរស) គឺជាជម្រើសមួយផ្សេងទៀតក្នុងការការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះ ប៉ុន្តែវាមិនការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺកាមរោគទេ។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី).


References:

  1. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf