តើស្រោមអនាម័យពីរប្រសើរជាងមួយក្នុងការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺកាមរោគ និងការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះដែរឬទេ?

នៅពេលនិយាយអំពីស្រោមអនាម័យ ស្រោមពីរមិនប្រសើរជាងមួយទេ។ ស្រោមអនាម័យពីរអាចបង្កើតការកកិតកាន់តែច្រើនដែលបង្កើនឱកាសឱ្យស្រោមអនាម័យងាយនឹងធ្លាយ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុវត្ថិភាព សូមប្រើស្រោមអនាម័យ និងវិធីសាស្ត្រពន្យារកំណើតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយទៀត។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ផ្សាំ.


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1