Abstinance, Hindi ngayon na paraan para sa pagkontrol ng pagbubuntis - Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

abstinance-not-right-now
 • Kapag hindi ka nakipagtalik, hindi ka mabubuntis
 • Pagiging epektibo: Ang “huwag muna ngayon” ay 100% epektibo kapag hindi ka nakipagtalik
 • Mga side effect: wala
 • Pagsisikap: mataas. Kailangan mong magkaroon ng maraming kontrol, at gumagana lamang ito kapag hindi ka nakipagtalik gamit ang iyong ari

Buod

Ang “huwag muna ngayon” ay isang paraan ng pagsasabi ng abstinence o pag-iwas sa pakikipagtalik, o “walang pagtatalik na gamit ang ari ng babae at lalaki.” Napakaepektibong pamamaraan nito – gayunman, para sa ibang tao, maaaring maging napakahirap nitong gamitin. Kapag ginagamit mo ito sa lahat ng oras, garantisadong hindi ka mabubuntis. Kung umiiwas ka sa lahat ng sekswal na aktibidad, magiging ligtas ka sa mga sexually transmitted infection (STI).

Mga detalye

Nangangailangan ito ng disiplina at kaseryosohan. Ang pagsasabi ng “huwag muna ngayon” ay gumagana lamang bilang pamamaraan ng contraceptive kapag tuluy-tuloy mo itong ginagawa.

Mahusay na kakayahan sa pakikipag-usap. Kung nakikipag-date ka o nasa isang relasyon, kakailanganin mong sabihin sa iyong kapareha kung ano ang okey at hindi okey. Nangangahulugan ito na kailangan mong maging komportable sa pakikipag-usap sa iyong kapareha at pagsasabi sa kanila kung anong iniisip mo.

Mayroon kang suporta. Kung nasa isang relasyon ka, pareho niyong kailangang sumang-ayon sa hindi pagtatalik na gamit ang ari ng babae. Pero tandaan mo, ang pagsasabi ng “huwag muna ngayon” ay hindi nangangahulugang hindi ka pinapayagang maging masaya. Isa itong mahusay na pagkakataon upang maging malikhain sa iyong buhay-pakikipagtalik.

Paano gamitin

Hindi ka makikipagtalik gamit ang iyong ari. Ang pamamaraang ito ay mulat at kusang desisyon na hindi makipagtalik gamit ang iyong ari. Isa itong desisyong kailangan mong alalahanin araw-araw. Upang maipagpatuloy ang paggamit nito, patuloy na paalalahanan ang sarili mo kung bakit mo pinipiling hindi makipagtalik gamit ang ari. Nakakatulong ding isipin ang mga potensyal na kahihinatnan ng pagbabago ng iyong isip. Kung magpapasya ka mang makipagtalik, tiyaking protektado ka gamit ang iba pang epektibong pamamaraang contraceptive.

Iba pang mga makatutulong na payo:

 • Iwasang ilagay ang sarili mo sa mga sitwasyon kung saan magiging mahirap na panindigan ang iyong desisyon.
 • Pag-isipan din ang pag-iwas sa alkohol at droga – maaaring makasagabal ang mga ito sa iyong mahusay na pagpapasya.
 • Maghanap ng mga taong makakausap mo tungkol sa iyong desisyon at umasa sa kanilang suporta.
 • Pag-usapan ninyo nang mabuti ng iyong kapareha ang iyong desisyon bago niyo pa matagpuan ang mga sarili niyong nasa init ng sandali.
 • Maging direkta at malinaw sa iyong kapareha tungkol sa iyong mga limitasyon.
 • Tumuklas ng ibang sekswal na opsyon na ikaliligaya niyo rin.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo:

 • Hindi mo kailangang gumastos ng kahit anong halaga
 • Hindi kailanman nagdudulot ng mga side effect

Ang Negatibo:

 • Maaaring maging mahirap imentina
 • Mahirap panindigan ang plano kapag lasing ka

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking makakahanap ka ng ibang epektibong pamamaraan bago ka magsimulang makipagtalik.

Paano ko masasabi sa kapareha kong hindi ako nakikipagtalik sa ngayon?

 • Una, tiyaking makikipag-usap ka sa iyong kapareha bago kayo magtalik. Pangalawa, makabubuting pag-isipan mo bago mo kausapin ang iyong kapareha kung paano mo eksaktong ipapaliwanag ang desisyon mo. Maging tapat sa iyong mga dahilan. Maging malinaw sa kung ano ang komportable at hindi komportableng gawin para sa iyo. Kung ang taong iyon ay mahusay na pares para sa iyo, igagalang niya ang desisyon mo.

Paano kapag natukso akong makipagtalik?

 • Natural lamang na maakit sa isang tao. Kung isinasaalang-alang mo nang makipagtalik matapos ang isang panahon ng abstinence o pag-iwas, mahalagang maglaan ng panahon upang pag-isipan ang mga dahilan ng iyong paghihintay.
 • Kapag nagpasya kang hindi muna makipagtalik, kailangan mong kausapin ang iyong kapareha tungkol sa iyong mga dahilan para hindi makipagtalik. Maaari niyo ring pag-usapan ang mga limtasyon ng kung ano ang komportable kang gawin kasama ang iyong kapareha.
 • Kapag nagpasya kang gusto mo nang magsimulang makipagtalik, kailangan mong maghanap ng pamamaraang contraceptive na tama para sa iyo. Tiyaking gagawin mo ito bago ka makipagtalik.
 • Anuman ang maging desisyon mo, makabubuting magkaroon ka ng nakatabing external condom (para sa lalaki), internal condom (para sa babae) at Pang-emerhensiyang Contraception kung sakali.
 • Hindi pa rin gumagana? Kung hindi na gumagana para sa iyo ang “huwag muna ngayon”, kailangan mong makapag-isip (at magkaroon) ng maaasahang pamamaraan bago ka magsimulang makipagtalik. Makabubuti kung maghahanap ka ng pangmatagalang pamamaraang maaaring bawiin tulad ng IUD o implant, o kung araw mo pa noon, maaari kang magsimula sa mga external condom (para sa lalaki)/internal condom (para sa babae) at hormonal na pamamaraan. At huwag kalimutan, ang mga condom ang tanging pamamaraang nakakaprotekta laban sa mga STI!
 • Sumubok ng ibang pamamaraan: internal condom (para sa babae); implant; IUD; external condom (para sa lalaki); injectable

References


lang Tagalog