Hormonal IUD - Mga Benepisyo, Paano Gamitin - Find My Method
 

Huling nabago sa September 14th, 2020

iud-levonorgestrel-intrauterine-device
 • Madaling itago. Maliit na plastik na hugis-T na device na ipinapasok sa iyong matris (sinapupunan) at naglalabas ng progesterone hormone
 • Pagiging epektibo: Ang mga IUS ay isa sa mga pinakaepektibong pamamaraan. 99 sa bawat 100 indibidwal na gumagamit ng pamamaraang ito ay magagawang pigilan ang pagbubuntis
 • Mga side effect: maaari kang makaranas ng mas malakas na pagdurugo at pananakit ng puson
 • Pagsusumikap: mababa. Isang beses itong ipinapasok at tumatagal ito nang hanggang 3, 4 o 5 taon, depende sa uri
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infestion (STI)
 • Hindi gumagana para sa pang-emerhensiyang contraeption. Sa halip, gumamit ng hindi hormonal na IUD.

Buod

Ang IUD (levornorgestrel intrauterine device) ay isang pamamaraang hormonal. Ito ay maliit at hugis-T na piraso ng plastik. Ipinapasok ang IUD sa matris. Kapag naroon na, pinaninipis nito ang lining ng matris at pinakakapal nito ang mucus ng cervix. Pinipigilan nito ang pag-fertilize ng sperm sa egg. Nagbibigay ang mga IUD ng 3, 4, o 5 taong proteksyon (depende sa uri). Kung gusto mong mabuntis, pwede mong ipatanggal ang IUD.

Mga detalye

Magpalagay ka, tapos kalimutan mo na. Kung ayaw mong alalahanin pa ang pamamaraan ng contraceptive mo, maaaring ang IUS na nga ang para sa iyo. Sa sandaling naipasok na ito, maaari mo itong iwan sa loob ng 3, 4, o 5 taon.

Hands-free. Walang package o resetang kailangang daanan pa sa parmasya. Walang mawawala o makakalimutan. Ganap na pagkapribado. Walang makakaalam kung may IUS ka. Walang packaging, at wala ka nang kailangang gawin bago makipagtalik.

Ligtas at maayos para sa mga katawan ng babae. Sumasang-ayon ang karamihan ng mga eksperto na kung malusog ka at mayroon kang matris, malamang na napakahusay mong kandidato para sa IUS. Totoo iyon kahit bata ka pa, hindi ka pa nabubuntis, kakatapos lang dumaan sa aborsyon, may mahirap na pisikal na trabaho, o hindi ka pa nagkakaroon ng mga anak. Mahusay ring pamamaraan ito para sa mga bagong ina (kahit nagpapasuso ka).

Pagdating sa tanong tungkol sa pagbubuntis. Mabilis ka dapat na mabubuntis pagkatapos mong ipatanggal ang IUS. Kung hindi ka pa handang mabuntis sa sandaling ipatanggal mo ang IUS, tiyaking gumamit ng ibang pamamaraan para maprotektahan ang sarili mo.

Pagiging available. Gusto mo bang gamitin ang pamamaraang ito? Available ang pamamaraang ito sa maraming bansa. Magtanong ka lang sa inyong lokal na mga pasilidad sa kalusugan.

Paano gamitin

Ang unang hakbang para makakuha ng IUS ay makipag-usap sa iyong health care provider o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Tatanungin ka niya at susuriin ka upang tiyakin na tama para sa iyo ang IUS.

Maaari mong ipalagay ang IUS anumang oras sa loob ng isang buwan. Gusto ng ilang provider na ilagay ito sa panahon ng iyong regla, pero ayos lang ang anumang oras hangga’t makakatiyak kang hindi ka buntis. Maaaring maging pinakakomportableng ipalagay ito sa kalagitnaan ng regla mo (iyon ay ang panahon kung kailan pinakabukas ang iyong cervix, ang bukasan ng iyong matris).

Normal lang na makaramdam ng kaunting pananakit kapag nagpalagay ka ng IUS, ngunit mawawala rin ito sa pamamagitan ng pagpapahinga o gamot sa kirot. Kapag nasa loob na ang IUS, mapapansin mo ang maliit na taling nakabitin sa loob ng iyong ari. Naroon iyon nang sa gayon ay matanggal ang IUS sa ibang pagkakataon. (Hindi bibitin sa labas ng vagina ang tali.)

Kapag nasa loob na ito, kailangan mong suriin ang mga dulo ng mga tali nang ilang beses taun-taon upang tiyaking nasa tamang posisyon ito. Ito ang paraan kung paano:

Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang tubig at sabon, tapos umupo o tumingkayad.

Ilagay ang daliri sa ari mo hanggang mahawakan mo ang cervix mo, na mararamdaman mong matigas at parang goma, tulad ng dulo ng ilong mo.

Pakiramdaman ang mga tali. Kapag natagpuan mo ang mga ito, pagbati! Maayos pa rin ang puwesto ng IUS mo. Pero kapag naramdaman mo ang matigas na bahagi ng IUS na nakadikit sa cervix mo, maaaring kailangan mo itong ipaayos o papalitan sa iyong provider.

Huwag hilahin ang mga tali! Kapag ginawa mo ito, maaaring mawala sa puwesto ang IUS.

Kung hindi ka komportableng itsek ang mga tali, maaari mong ipagawa ito sa provider mo, isang buwan matapos itong ilagay, tapos taun-taon pagkatapos noon.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo: maraming bagay tungkol sa mga IUS na makabubuti sa iyong katawan, gayundin sa pakikipagtalik mo.

 • Madaling gamitin
 • Hindi nakakaabala sa init ng sandali
 • Pangmatagalang proteksyon nang hindi gaanong nangangailangan ng pagsisikap
 • Ligtas para sa mga naninigarilyo at sa mga may hypertension at diabetes
 • Maaari mong gamitin habang nagpapasuso ka
 • Maaaring makatulong sa pagprotekta laban sa cervical at endometrial cancer
 • Binabawasan ang mga sintomas ng endometriosis

Ang negatibo: inaalala ng lahat ang mga negatibong side effect, pero para sa karamihan ng babae, hindi problema ang mga ito. Karamihan ng babae ay mabilis na nakakaangkop sa pagkakaroon ng IUS, subalit maaari rin itong tumagal nang ilang buwan.

Ang mga pinakakaraniwang reklamo:

 • Karaniwan lang ang pagbabago sa pagdurugo, pero hindi ito mapanganib. Kadalasan, mas kaunti at mas maiksing pagdurugo, o hindi madalas o hindi regular na pagdurugo
 • Pananakit ng puson at pananakit ng likod
 • Taghiyawat
 • Pag-iiba ng mood

Iba pang mga usaping kailangang bantayan:

 • Pagdulas papalabas ng IUS
 • Impeksyon
 • Pagdiin ng IUS sa matris

Kapag naramdaman mo na ang mga side effect ay higit pa sa kaya mong tanggapin pagkalipas ng tatlong buwan, magpalit ng pamamaraan at manatiling protektado. Tandaan mo, mayroong pamamaraan para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar!

Mga madalas itanong

Narito kami para tulungan ka. Kung hindi pa rin ito tama sa pakiramdam, may mga ideya kami para sa iba pang mga pamamaraan. Tandaan mo lang: Kapag nagpasya kang magpalit ng pamamaraan, tiyaking mananatili kang protektado habang nasa proseso ka ng pagpapalit. Ang mga condom ay nagbibigay ng mahusay na proteksyon habang naghahanap ka ng pamamaraang aangkop sa mga pangangailangan mo.

Masasaktan ba ng IUS ko ang kapareha ko?

Hindi dapat masaktana ng kapareha mo sa IUS. Maaaring narinig mong pwedeng maabala ang mga lalaki sa mga tali ng IUS habang nakikipagtalik, pero karamihan ng mga kapareha ay hindi man lang nararamdaman ang mga tali. Kung nararamdaman ng kapareha mo ang mga tali, at naaabala siya nito, maaaring mabawasan ito ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Dagdag pa, madalas na lumalambot ang mga ito paglipas ng panahon.

Paano kung lumala ang pananakit ng puson ko tuwing may regla ako?

Subukan ito nang ilang buwan, at uminom ng ibuprofen sa unang ilang araw ng regla mo.

Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mo ang dali ng paggamit ng IUS, pero hindi nababawasan ang mga side effect sa paglipas ng panahon o mga painkiller, subukang lumipat sa implant

Subukan ang ibang pamamaraan: implant

Paano kung gusto kong mabuntis?

Kung handa ka nang mabuntis, ipatanggal sa iyong provider ang iyong IUS. Mabilis na babalik sa normal ang katawan mo, at maaari mo nang subukan kaagad.

Lumabas ang IUS ko. Gaano kalaki ang tsansang mangyari ito ulit?

Ang paglabas ng IUS ay maaaring mangyari sa maliit na porsyento ng mga babae sa unang taon pagkatapos ng paglalagay nito. Maaaring mas malaki ang tsansang mangyari ito sa mga babaeng:

 • Hindi pa nabubuntis
 • Wala pang 20 taong gulang
 • May kasaysayan ng napakalakas o napakasakit na regla
 • Nagpalagay ng IUS pagkatapos na pagkatapos manganak o magkaroon ng aborsyon sa ikalawang semestre

Ang bahagyang paglabas ay maaaring nangangahulugang wala sa tamang posisyon ang IUS: maaaring masyado itong mababa sa matris at lumabas lang nang kusa. Maaaring nangyari ito sa panahon ng paglalagay, o maaaring may kinalaman ito sa mga katangian ng matris, tulad ng laki, anggulo, o presensya ng mga kondisyon tulad ng fibroids na maaaring magdulot ng hindi regular na hugis. Para sa mga babaeng nakaranas ng paglabas ng IUS, maaaring mas malaki ang tsansang lumabas rin ang pangalawang IUS.

Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mo ang dali ng paggamit ng IUS pero nagkakaproblema ka sa paglabas nito, maaari mong subukang lumipat sa implant – isang opsyon na pangmatagalan at hindi nangangailangan ng gaanong pagmementina

Subukan ang ibang pamamaraan: implant

Masakit ba kapag ipinapasok ang IUS?

Maaaring mag-iba-iba ang sakit ng paglalagay ng IUS para sa bawat tao. Sa kasamaang palad, walang mahusay na gamot na makakabawas sa sakit ng pagpapasok nito.

Maaari mong subukang uminom ng ibuprofen bago ang pagpapasok nito at tiyaking ipalagay ang IUS kapag nakabukas ang cervix mo, tulad ng kapag may regla ka o nag-o-ovulate. Kahit may kaunting sakit, maaaring sulit para rin ito kapalit ng ilang taon ng pakikipagtalik nang hindi nabubuntis.

Gusto kong ipatanggal ang IUS ko. Pwede bang ako mismo ang magtanggal nito?

Maaaring may mga narinig ka nang kwento sa online tungkol sa mga taong nagtatanggal ng sarili nilang IUS. Hindi namin inirerekomendang subukan ito. Walang sapat na pananaliksik sa puntong ito para malaman kung ligtas itong gawin. Kung hindi ka masaya sa IUS mo, pumunta ka sa iyong provider para ipatanggal ito at magkaroon ng pagkakataong pag-usapan ang iba pang mga opsyon para sa pagpigil sa pagbubuntis o tungkol sa pagbubuntis.

Kung handa ka nang mabuntis, pwede kang makipag-usap sa provider mo tungkol sa mga bagay na dapat mong gawin upang makapaghanda para sa malusog na pagbubuntis.

Hindi pa rin gumagana? Kung gusto mo ng tumatagal at madaling gamitin, maaaring maging magandang opsyon ang implant.

Sumubok ng ibang pamamaraan: implant

References


lang Tagalog