တာဝန်ယူမှုရှိသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူဆိုတာဘာလဲ။

တာဝန်ယူမှုရှိသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူဆိုသည်မှာ ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံကာ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် ရွေးချယ်ချက်များကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုသည် ကျယ်ပြန့်သည့် ဝေါဟာရဖြစ်ပြီး သင့်ဆက်ဆံဖက်အပေါ် ရိုသေလေးစားမှု၊ သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသားသော ဆက်သွယ်မှုနှင့် သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်ဆက်ဆံဖက်တို့အား ရောဂါများ (ဥပမာ- လိင်မှတဆင့် ပျံ့နှံ့တတ်သော ကူးစက်မှုများ (STI များ) နှင့် HIV) နှင့် ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းကဲ့သို့သော အပြုအမူတချို့ပါဝင်သည်[1] ။