အရေးပေါ်သန္ဓေတားခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးလုံးလိုပဲ အတူတူ အလုပ်လုပ်သလား။

သင်ကိုယ်ဝန်ရှိပြီးဖြစ်ပါက (သင်မသိသေးသည့်တိုင်) EC အလုပ်မလုပ်ပါ။ EC သည် ကိုယ်ဝန်စတင်ခြင်းမှသာ တားဆီးနိုင်သည်။ ရှိပြီးသားတစ်ခုကို မရပ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီကိုမသိပဲ EC ကို မတော်တဆသုံးလျှင် ၎င်းသည် သင် (သို့) ကိုယ်ဝန်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။


References:

  1. “What’s the Difference? The Abortion Pill vs. Emergency Contraception.” Carafem, https://carafem.org/ec-vs-abortion-pill/ Accessed March 2024