ရှိသင့်သည့် ရင်သားအရွယ်အစားဆိုတာဘာလဲ။

ရင်သားများသည် ပုံသဏ္ဍန်များနှင့် အရွယ်အစားအမျိုးစုံလင်စွာ အများအပြားရှိပြီး အပြစ်ကင်းသည့် ရင်သား အရွယ်အစား သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဍန်ဟူ၍မရှိပါ။ ရင်သားတစ်ခုသည် အခြားတစ်ခုထက် ပိုမိုကြီးမားနေတတ်သည့် နှစ်ဖက်အချိုးမညီသည့် ရင်သားရှိနေခြင်းသည်လည်း ပုံမှန်အခြေအနေသာဖြစ်ပါသည်။ ရင်သားတစ်ဖက်ဖက်၏ အရွယ်အစား ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသည့်အခါမှသာ နှစ်ဖက်အချိုးမညီသည့် ရင်သားများသည် စိုးရိမ်ပူပန်စရာဖြစ်သည်။