តើមានហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់ឆ្នុក ឬពែងអនាម័យស្រ្តីដែលមានកងដែរឬទេ?

ឆ្នុក និងពែងអនាម័យស្រ្តីមិនរំខានដល់កង​ដែលការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះទេ។ ប្រសិនបើកងរបស់អ្នកចូលទៅក្នុង នៅពេលអ្នកដកឆ្នុក ឬពែងរបស់អ្នកចេញ អ្នកប្រហែលជាត្រូវទាញវាចេញបន្តិច។ ការធ្វើបែបនេះអាចជាការរំខាន ប្រសិនបើវាកើតឡើងច្រើនដង។
នៅពេលស៊កបញ្ចូលឆ្នុក ឬពែងរបស់អ្នក ត្រូវប្រាកដថាកងរបស់អ្នកចូលក្នុងមុនគេ។ បនា្ទប់មកដាក់ឆ្នុក ឬពែងតាមក្រោយ។ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចប់ការទាញកងចេញ អ្នកអាចលាងវាក្នុងទឹកស្អាត ហើយដាក់វាចូលវិញភ្លាមៗ។
ប្រសិនបើបញ្ហានេះកើតឡើងច្រើនដង ហើយអ្នកមិនចូលចិត្តវា ប៉ុន្តែចង់បន្តប្រើកង នោះសូមសាកល្បងប្រើបំណះអនាម័យ។


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1