តើខ្ញុំត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការកកឈាមដែរឬទេ?

អ្នកមានហានិភ័យនៃការកកឈាមទាបបំផុត​ក្នុងពេលប្រើថ្នាំគ្រាប់។ មានលក្ខខណ្ឌហ្សែន និងវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួន​ដែលបង្កើនហានិភ័យនៃការកកឈាមរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានប្រវត្តិធ្លាប់កកឈាម ឬការព្រួយបារម្ភជាក់លាក់អំពីការកកឈាម សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្ដល់ថ្នាំពន្យារកំណើត ដើម្បីឱ្យដឹងថាតើថ្នាំគ្រាប់គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកឬទេ។


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1