ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំហត់នឿយនិងឈឺទោះបីខ្ញុំមាននីតិវិធីក្រៀវច្រើនសប្តាហ៍មុនក៏ដោយ?

វាជារឿងធម្មតាទេដែលឈឺនិងហត់នឿយអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃឬច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនីតិវិធី។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ ឬប្រសិនបើអ្នកមានកម្លាំងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗទេ អ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកចំពោះករណីនេះ។


References:

  1. FPA the sexual health charity. (2015). Your guide to male and female sterilisation. Retrieved from https://www.fpa.org.uk/sites/default/files/male-and-female-sterilisation-your-guide.pdf