ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំហត់នឿយនិងឈឺទោះបីខ្ញុំមាននីតិវិធីក្រៀវច្រើនសប្តាហ៍មុនក៏ដោយ?

វាជារឿងធម្មតាទេដែលឈឺនិងហត់នឿយអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃឬច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនីតិវិធី។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ ឬប្រសិនបើអ្នកមានកម្លាំងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗទេ អ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកចំពោះករណីនេះ។


References:

  1. “What should i expect if a get a tubal ligation?”Planned Parenthood, https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/sterilization/what-can-i-expect-if-i-get-tubal-ligation Accessed March 2024.