តើមានកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំក្រៀវ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានរោគសញ្ញាមានផ្ទៃពោះ? តើខ្ញុំអាចមានផ្ទៃពោះបានទេ?

ការក្រៀវមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ ហើយមានប្រសិទ្ធភាពជារៀងរហូត។ ទោះយ៉ាងណា ស្ត្រីប្រហែល 5 នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី 1,000 នាក់មានផ្ទៃពោះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីវះកាត់ ហើយនៅតែកើតមានហានិភ័យតិចតួចរហូតដល់អស់រដូវ។
ធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះ ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភថាអ្នកអាចមានផ្ទៃពោះ។


References:

  1. FSRH Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. (2014). Male and Female Sterilisation. RCOG, London. Retrieved from https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/cec-ceu-guidance-sterilisation-cpd-sep-2014/