ខ្ញុំមានការវះកាត់យកភ្នាសស្បូនចេញ ហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីការមានផ្ទៃពោះ។ តើការក្រៀវជាគំនិតល្អទេ?

មិនទំនងជា និងណែនាំថាមានផ្ទៃពោះបន្ទាប់ពីការវះកាត់យកភ្នាសស្បូនចេញនោះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាអាចកើតឡើង។ ស្ត្រីដែលមានការវះកាត់យកភ្នាសស្បូនចេញ ស្ត្រីគួរតែប្រើវិធីពន្យារកំណើតរហូតដល់ក្រោយពេលអស់រដូវ។ ដោយសារតែអាចនឹងមានផ្ទៃពោះ បន្ទាប់ពីការវះកាត់នេះ ការមានផ្ទៃពោះបន្ទាប់ពីការវះកាត់យកភ្នាសស្បូនចេញអាចមានភាពស្មុគស្មាញ ដូច្នេះអ្នកមិនគួរក្រៀវទេ លុះត្រាតែអ្នកប្រាកដថាអ្នកមិនចង់បានកូន (ទៀត)។ ការក្រៀវអាចជាជម្រើសល្អ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់វះកាត់យកភ្នាសស្បូនចេញ ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុក។


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1