តើថ្នាំពន្យារកំណើតនឹងបន្ថយចំណង់ផ្លូវភេទរបស់ខ្ញុំដែរឬទេ?

វាជាក្តីបារម្ភទូទៅមួយដែលថា ការពន្យារកំណើតអរម៉ូនធ្វើឱ្យចំណង់ផ្លូវភេទថយចុះ (libido) ដោយការថយចុះអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូន ហើយបញ្ឆោតរាងកាយឱ្យគិតថាមានផ្ទៃពោះ។ ទោះយ៉ាងណា ភាពរីករាយខាងផ្លូវភេទមានលក្ខណៈជាស្រទាប់ និងស្មុគស្មាញ និងអាចជះផលប៉ះពាល់ដោយកត្តាជាច្រើនដែលពិបាកកំណត់។ ផ្នែកសរីរវិទ្យាបង្កើតចក្ខុវិស័យផ្លូវចិត្ត និងជំនឿសង្គម និងវប្បធម៌ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ចំណង់ផ្លូវភេទ។ លើសពីនេះទៅទៀត មិនទាន់មានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីកាយវិភាគសាស្ត្រផ្លូវភេទ ឬការឈានដល់ចំណុចកំពូលរបស់ស្ត្រីនៅឡើយទេ។អត្ថបទនេះផ្តល់នូវគ្រោងដ៏ទូលំទូលាយនៃអ្វីដែលការស្រាវជ្រាវបង្ហាញអំពីរបៀបដែលថ្នាំពន្យារកំណើតប៉ះពាល់ដល់ចំណង់ផ្លូវភេទ៖ helloclue.com/articles/sex/birth-control-and-sex-drive