ហេតុអ្វីខ្ញុំគួរប្រើវិធីពន្យារកំណើត?

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យារកំណើតផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សម្នាក់ៗ សហគមន៍ទូលំទូលាយ និងសង្គមទូទៅ[1]។វិធីពន្យារកំណើតផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើស អ្នកអាចសម្រេចថាពេលណាអ្នកចង់មានកូន ថាតើអ្នកចង់មានកូនប៉ុន្មាននាក់ ក៏ដូចជាថាតើអ្នកចង់មានកូនទាល់តែសោះ។
វិធីពន្យារកំណើតក៏នាំឱ្យមានហានិភ័យបន្តិចបន្តួចដែរ។ ឧទាហរណ៍ វិធីទាំងនោះអនុញ្ញាតឱ្យស្ត្រីវ័យក្មេងរង់ចាំរហូតដល់ពួកគេចាស់ ហើយរាងកាយរបស់ពួកគេអាចទ្រទ្រង់ការមានផ្ទៃពោះបានប្រសើរ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរវិធីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យស្ត្រីវ័យចំណាស់ការពារការមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលរាងកាយរបស់ពួកគេលែងទ្រាំទ្រនឹងការមានផ្ទៃពោះ និងការសម្រាលកូនបានទៀតហើយ។
វិធីពន្យារកំណើតបង្ការការមានផ្ទៃពោះរបស់ក្មេងជំទង់ ដែលអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនង និងអាជីពរបស់ពួកគេ។ ការមានផ្ទៃពោះរបស់ក្មេងជំទង់ក៏អាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សុខភាពទារកទើបនឹងកើតដែរព្រោះទារកដែលកើតពីម្តាយវ័យជំទង់មានទម្ងន់មិនគ្រប់ និងងាយធ្វើឱ្យទារកទើបនឹងកើតស្លាប់ (នៅពេលទារកស្លាប់ក្នុងរយៈពេល 28 ថ្ងៃ)។
វិធីពន្យារកំណើតជួយឱ្យទារកមានសុខភាពល្អជារួម ព្រោះពេលវេលាមានផ្ទៃពោះជិតគ្នាពេក វាបណ្តាលឱ្យមានអត្រាទារកស្លាប់ខ្ពស់ជាង (ចំនួនទារកស្លាប់ក្រោមអាយុមួយឆ្នាំ)។ នេះដោយសារតែឪពុកម្តាយអាចនឹងតស៊ូផ្ដល់ការថែទាំល្អបំផុតសម្រាប់ទារកទើបនឹងកើត នៅពេលទារកកើតនៅពេលកៀកគ្នា។
វិធីពន្យារកំណើតនានាជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន ប្រព័ន្ធអប់រំ និងសេវាសុខភាពព្រោះវាជួយបន្ថយកំណើនប្រជាជន។