តើខ្ញុំគួរប្រើវិធីពន្យារកំណើតនៅពេលណា?

ភ្លាមៗនៅពេលអ្នកកំពុងរួមភេទ អ្នកគួរតែប្រើវិធីពន្យារកំណើត។ តើអ្នកប្រើវាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាអាស្រ័យលើប្រភេទវិធីពន្យារកំណើតដែលអ្នកជ្រើសរើស។ ឧទាហរណ៍ ថ្នាំពន្យារកំណើតតាមមាត់ត្រូវការលេបរាល់ថ្ងៃ ការចាក់ថ្នាំ ឬការផ្សាំត្រូវបានប្រើជាបណ្តោះអាសន្ន កងដាក់ក្នុងស្បូន IUD ត្រូវស៊កបញ្ចូលម្តងរៀងរាល់ពីរបីឆ្នាំ ស្រោមអនាម័យត្រូវបានប្រើមុនពេលរួមភេទ ហើយថ្នាំពន្យារកំណើតបន្ទាន់ត្រូវបានប្រើបន្ទាប់ពីរួមភេទ។