តើការរួមភេទដោយមិនបានការពារគឺជាអ្វី?

ការរួមភេទដោយមិនបានការពារ គឺជាពាក្យដែលសំដៅលើ ការរួមភេទណាមួយដែលមិនរួមបញ្ចូលការពន្យារកំណើត ទោះបីជាវាខុសក៏ដោយ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលស្រោម អនាម័យបែក ឬរអិល។ វាមានភាពតានតឹង និងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការរួមភេទដោយ មិនបានការពារ ព្រោះវាមានន័យថាអ្នកអាចមានផ្ទៃពោះ និងបង្ហាញខ្លួនអ្នកទៅនឹងការឆ្លងមេរោគកាមរោគ (STIs) ក៏ដូចជាមេរោគអេដស៍។