តើអាកប្បកិរិយាផ្លូវភេទប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវគឺជាអ្វី?

អាកប្បកិរិយាផ្លូវភេទដែលមានទំនួលខុសត្រូវគឺអំពីការសម្រេចចិត្តដែលមានសុខភាពល្អដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ទំនួលខុសត្រូវផ្លូវភេទគឺជាពាក្យទូលំទូលាយដែលរួមបញ្ចូលអាកប្បកិរិយាមួយចំនួនដូចជាការគោរពចំពោះដៃគូរបស់អ្នក ការប្រាស្រ័យ ទាក់ទងដោយស្មោះត្រង់អំពីសកម្មភាពផ្លូវភេទរបស់អ្នក និងវិធានការដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក និងដៃគូរបស់អ្នកពីជំងឺនានា (ឧទាហរណ៍ ជំងឺឆ្លងតាមការរួមភេទ (STIs) និងមេរោគអេដស៍) និងការមានផ្ទៃពោះ ។