តើការពន្យារកំណើតគឺជាអ្វី?

ការពន្យារកំណើត គឺជាការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ ឬឧបករណ៍ដែលការពារការមានគភ៌ចំពោះស្ត្រីដែលសកម្មផ្លូវភេទ។ ការពន្យារកំណើតជួនកាលត្រូវបានគេហៅថាការពន្យារកំណើត ការធ្វើផែនការគ្រួសារ ការគ្រប់គ្រងការមានកូន ឬការការពារការមានផ្ទៃពោះ។ គោលបំណងនៃការពន្យារកំណើតគឺដើម្បីបញ្ឈប់ស៊ុតពីការបង្កកំណើត និង/ឬផ្សាំក្នុងស្រទាប់ស្បូន [1]។ការពន្យារកំណើតមិនរួមបញ្ចូលការការពារពីការឆ្លងមេរោគ/ជំងឺកាមរោគទេ។