តើវិធីពន្យារកំណើតមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

មានវិធីពន្យារកំណើតជាច្រើន៖អចិន្រ្តៃយ៍ យូរអង្វែង និងបណ្តោះអាសន្ន
រាល់ថ្ងៃ បណ្តោះអាសន្ន និងមុនពេល – ឬក្រោយពេលរួមភេទ
អរម៉ូន និងមិនមានអរម៉ូន និង
វិធីពន្យារកំណើតដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងអាចកត់សម្គាល់បាន។