តើថ្នាំពន្យារកំណើតជាអ្វី?

ថ្នាំពន្យារកំណើតគឺជាប្រព័ន្ធ ឬយន្តការដែលជួយការពារការមានគភ៌ និងជំងឺកាមរោគចំពោះស្ត្រីដែលសកម្មផ្លូវភេទ។