តើការពន្យារកំណើតមានឥទ្ធិពលលើការមករដូវយ៉ាងដូចម្តេច?

វិធីពន្យារកំណើតអរម៉ូនប្រើប្រូសេស្ទីន ឬអរម៉ូនអេស្ត្រូសែន ឬទាំងពីរ ដើម្បីបញ្ឈប់ការមានផ្ទៃពោះ ហើយអរម៉ូនទាំងនេះក៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងវដ្តរដូវ [1]។ នោះហើយជាហេតុផលដែលថា ការពន្យារកំណើតអរម៉ូននឹងប៉ះពាល់ដល់ការមករដូវរបស់អ្នក។អាស្រ័យលើប្រភេទនៃការពន្យារកំណើតដែលអ្នកប្រើ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានការហូរឈាមតិច ឬច្រើនជាងមុន ហើយក៏អាចមានឥទ្ធិពលលើរយៈពេលនៃការមករដូវរបស់អ្នកដែរ[2]។ ដូចគ្នានេះផងដែរ លំនាំនៃការហូរឈាមអាចនឹងប្រែប្រួលតាមពេលវេលា។