តើការពន្យារកំណើតបណ្តាលឱ្យឡើងទម្ងន់ដែរឬទេ?

សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន ការពន្យារកំណើតអរម៉ូនពិតជាធ្វើឱ្យឡើងទម្ងន់បន្តិច។ អ្នកផ្សេងទៀតអាចជួបប្រទះការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសមាសភាពទូទៅនៃរាងកាយរបស់ពួកគេពោលគឺការបែងចែកជាតិខ្លាញ់ ក៏ដូចជាហើមពោះដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការឡើងទម្ងន់។ យ៉ាងណាក៏ដោយ គ្មានភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថា ថ្នាំពន្យារកំណើតតាមអ័រម៉ូនធ្វើឱ្យឡើងទម្ងន់ឡើយ។ ប្រសិនបើការពន្យារកំណើតបណ្តាលឱ្យមានការប្រែប្រួលទម្ងន់ បម្រែបម្រួលទំនងជាតិចតួចទេ។ យើងក៏ពិបាកវាស់ស្ទង់ផងដែរពីព្រោះនៅពេលពួកគេឡើងអាយុ ពួកគេទំនងជាឡើងទម្ងន់។ ជាទូទៅទម្ងន់របស់មនុស្សកើនឡើង នៅពេលដែលពួកគេផ្លាស់ប្តូរពីមនុស្សពេញវ័យរហូតដល់មនុស្សវ័យកណ្តាល – ជាមធ្យមមនុស្សឡើងទម្ងន់ 0.52 គីឡូក្រាម ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
លើសពីនេះទៀត ទំងន់របស់យើងប្រែប្រួលរាល់ថ្ងៃ ហើយវាក៏មានការឡើងទំងន់តាមរដូវផងដែរ [1]។