តើខ្ញុំអាចប្រាប់ដៃគូរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនរួមភេទទេនៅពេលនេះដោយរបៀបណា?

ដំបូងអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកនិយាយជាមួយដៃគូរបស់អ្នកមុនពេលអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្តើមរួមភេទ។ ទីពីរអ្នកប្រហែលជាត្រូវគិតមុនពេលអ្នកនិយាយជាមួយដៃគូរបស់អ្នកអំពីវិធីដែលអ្នកចង់ពន្យល់ពីជម្រើសរបស់អ្នក។ ត្រូវផ្ដល់ហេតុផលដ៏ស្មោះត្រង់របស់អ្នក។ ត្រូវច្បាស់អំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ និងអ្វីដែលជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើបុគ្គលនោះជាដៃគូល្អសម្រាប់អ្នក គាត់នឹងគោរពតាមជម្រើសរបស់អ្នក។