តើខ្ញុំអាចប្រើឆ្នុកបានទេ ប្រសិនបើខ្ញុំមាន IUD?

មិនអីទេ ដរាបណាអ្នកប្រយ័ត្នកុំទាញខ្សែ IUD ដែលអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភច្រើនពេកនោះទេ ព្រោះខ្សែឆ្នុកនៅខាងក្រៅទ្វារមាសរបស់អ្នក ហើយខ្សែ IUD របស់អ្នកគួរតែស្ថិតនៅខាងក្នុងទ្វារមាសជិតមាត់ស្បូនរបស់អ្នក។ (ប្រសិនបើអ្នកឃើញថាខ្សែ IUD របស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយនៅជិតខ្សែឆ្នុករបស់អ្នក អ្នកគួរតែទៅជួបអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ព្រោះ IUD របស់អ្នកអាចនឹងត្រូវបានរុញច្រានចេញ។)​[1]


References:

  1. IFPA Sexuality, Information, Reproductive Health and Rights. (2009). Copper intrauterine devices (IUCD). Dublin. Retrieved from https://www.ifpa.ie/sites/default/files/documents/media/factsheets/iucd.pdf