ហេតុអ្វីស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី) លេចចេញ ពេលក្រោកឈរ?

អ្នកអាចស៊កបញ្ចូលស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី) រហូតដល់ប្រាំបីម៉ោងមុនពេលរួមភេទ។
ប្រសិនបើអ្នកក្រោកឈរឡើងពេលពាក់វា ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី) អាចព្យួរចេញពីទ្វារមាស ឬរន្ធគូទបន្តិច។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ស៊កបញ្ចូលវាមុន ប៉ុន្តែបញ្ចៀសធ្វើពេលក្រោយ សូមសាកល្បងពាក់ខោទ្រនាប់តឹង ដើម្បីឱ្យផ្នែកខាងក្រៅនៃស្រោមអនាម័យចូលកាន់តែជិតខ្លួនអ្នក។


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1