ចុះប្រសិនបើខ្ញុំចង់មានផ្ទៃពោះ?

​ជួបអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នកដើម្បីដកវាចេញ។  នៅពេលដកចេញរួច អរម៉ូនក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកគួរតែត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ វាអាចមានការពន្យារពេលមានគភ៌របស់អ្នក បន្ទាប់ពីដកឧបករណ៍ផ្សាំចេញរួច។ ស្ត្រីជាច្រើនមានផ្ទៃពោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ការផ្សាំ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់មានផ្ទៃពោះ សូមចាប់ផ្តើមវិធីសាស្ត្រផ្សេងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដកឧបករណ៍ផ្សាំរបស់អ្នកចេញ។ អាស្រ័យលើរាងកាយរបស់អ្នក វាអាចចំណាយពេលរហូតដល់ 2 ខែដើម្បីត្រឡប់ទៅរកវដ្តធម្មតារបស់អ្នកវិញ បន្ទាប់ពីដកឧបករណ៍ផ្សាំចេញរួច។

ឯកសារយោង

  1. “Questions and Answers About Implants.” Family Planning: A global handbook for providers, 2022 , https://fphandbook.org/questions-and-answers-about-implants Accessed March 2024.