ចុះប្រសិនបើខ្ញុំចង់មានផ្ទៃពោះ?

អាចមានការពន្យារពេលមានគភ៌ បន្ទាប់ពីដកឧបករណ៍ផ្សាំចេញ។ ស្ត្រីជាច្រើនមានផ្ទៃពោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ការផ្សាំ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់មានផ្ទៃពោះ សូមចាប់ផ្តើមវិធីសាស្ត្រផ្សេងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដកឧបករណ៍ផ្សាំរបស់អ្នកចេញ។ អាស្រ័យលើរាងកាយរបស់អ្នក វាអាចចំណាយពេលរហូតដល់ 2 ខែ ដើម្បីត្រឡប់ទៅរកវដ្តធម្មតារបស់អ្នក បន្ទាប់ពីបានយកឧបករណ៍ផ្សាំចេញរួច ។


ឯកសារយោង:

  1. Family Planning NSW. (2013). The contraceptive implant. Retrieved from https://www.fpnsw.org.au/sites/default/files/assets/CONTRACEPTIVE%20IMPLANT.pdf