តើ IUD របស់ខ្ញុំនឹងធ្វើឱ្យដៃគូខ្ញុំឈឺចាប់ដែរឬទេ?

IUD មិនគួរធ្វើឱ្យដៃគូរបស់អ្នកឈឺចាប់ទេ។ អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយថា ខ្សែ IUS អាចរំខានដល់បុរស ពេលកំពុងរួមភេទ ប៉ុន្តែដៃគូភាគច្រើនមិនអាចទាំងដឹងថាមានខ្សែនោះទៀតផង។ ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាមានខ្សែ ហើយវារំខានគាត់ អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចច្រឹបវាបាន។ លើសពីនេះទៀត​ ខ្សែទាំងនោះច្រើនបន្ទន់តាមពេលវេលា [1[។.


References