តើការស៊កបញ្ចូល IUD ក្នុងស្បូនមានការឈឺចាប់ដែរឬទេ?

​ការស៊កបញ្ចូល IUD ក្នុងស្បូនអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់។ គួរឱ្យសោកស្ដាយ មិនមានថ្នាំណាល្អ ដើម្បីធ្វើឱ្យការស៊កបញ្ចូលមិនសូវឈឺចាប់នោះទេ។
អ្នកអាចសាកល្បងប្រើថ្នាំអ៊ីប៊ុយប្រូហ្វែន (ibuprofen) មុននឹងស៊កបញ្ចូល ហើយត្រូវប្រាកដថា​អ្នកស៊កបញ្ចូល IUD នៅពេលមាត់ស្បូនរបស់អ្នកបើក ដូចជាពេលអ្នកកំពុងមករដូវ ឬពេលធ្លាក់មេជីវិតញី។ ទោះបីជាមានការឈឺចាប់ខ្លះក៏ដោយ ក៏វាប្រហែលជាស័ក្ដិសមនឹងតម្លៃក្នុងការរួមភេទដោយមិនមានផ្ទៃពោះរាប់ឆ្នាំ [1]។


References

  1. Family Planning NT. (2016). Intra Uterine Contraceptive Device (IUD or IUCD). Retrieved from http://www.fpwnt.com.au/365_docs/attachments/protarea/IUD-46c2853c.pdf