ចុះប្រសិនបើខ្ញុំចង់មានផ្ទៃពោះ?

ប្រសិនបើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការមានផ្ទៃពោះ សូមស្នើសុំអ្នកផ្ដល់សេវាឱ្យដក IUD របស់អ្នកចេញ។ រាងកាយរបស់អ្នកគួរតែវិលត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយអ្នកអាចចាប់ផ្តើមសាកល្បងបានភ្លាមៗ។