តើខ្ញុំអាចប្រើ IUS បានទេ ប្រសិនបើខ្ញុំកំពុងផ្ទុកមេរោគអេដស៍?

ស្ត្រីដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍អាចស៊កបញ្ចូល IUD ដោយសុវត្ថិភាព ប្រសិនបើពួកគេមានជំងឺស្រាល ឬគ្មានជំងឺដែលត្រូវព្យាបាលនោះ ទោះបីជាពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងការព្យាបាលដោយថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ [1]ក៏ដោយ។


References

  1. BATESON, D., & McNAMEE, K. (2016). Intrauterine contraception A best practice approach across the reproductive lifespan. Medicine Today. Retrieved from https://www.shinesa.org.au/media/2016/07/Intrauterine-contraception-A-best-practice-approach-Medicine-Today.pdf