ចុះបើខ្ញុំមានតែស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស) ដែលមានរសជាតិនានា?

មនុស្សខ្លះចូលចិត្តស្រោមអនាម័យដែលមានរសជាតិសម្រាប់ការរួមភេទតាមមាត់។ ស្រោមទាំងនោះអាចជួយការពារការឆ្លងជំងឺកាមរោគមិនឱ្យកើតក្នុងបំពង់ករបស់អ្នក។
ស្រោមអនាម័យដែលមានរសជាតិខ្លះផ្ទុកជាតិស្ករ។ ស្ករទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យឆ្លងជំងឺផ្សិត។ រកមើលស្រោមអនាម័យដែលគ្មានជាតិស្ករ។


References:

  1. IPPF and UNFPA. (2010). MYTHS, MISPERCEPTIONS AND FEARS: ADDRESSING CONDOM USE BARRIERS. New York . Retrieved from http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/Upload/PDF4/002988.pdf