តើខ្ញុំត្រូវការប្រើទឹករំអិលជាមួយស្រោមអនាម័យទេ?

ការប្រើទឹករំអិលជាមួយស្រោមអនាម័យអាចបង្កើនភាពរីករាយ។ វាក៏អាចកាត់បន្ថយភាពមិនស្រួល និងឱកាសដែលស្រោមអនាម័យមិនមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។ ស្រោមអនាម័យជាច្រើនមានភ្ជាប់មកជាមួយទឹករំអិលស្រាប់ ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រើបន្ថែមបន្តិចបន្តួច។ ព្យាយាមជៀសវាងទឹករំអិលដែលមានជាតិប្រេង (រួមទាំងប្រេងម៉ាស្សា ឡេលាបដៃ និង Vaseline ) ព្រោះវាអាចបណ្តាលឱ្យស្រោមអនាម័យបែកធ្លាយ។


References:

  1. FPA the sexual health charity. (2019). Your guide to condoms. Retrieved from http://www.fpa.org.uk/sites/default/files/condoms-external-and-internal-your-guide.pdf