ចុះបើថ្នាំ EC ធ្វើឱ្យខ្ញុំចង្អោរ?

ដើម្បីបង្ការចង្អោរ និងក្អួត អ្នកអាចប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងការក្អួតដែលមិនមានវេជ្ជបញ្ជាមួយម៉ោងមុនពេលប្រើថ្នាំ EC លើកដំបូង។ ចំណាំថាការធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឱ្យអ្នកងងុយគេង។
ប្រសិនបើអ្នកក្អួតចង្អោរក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងបន្ទាប់ពីការលេបថ្នាំ EC អ្នកប្រហែលជាត្រូវលេបថ្នាំម្តងទៀត ក្នុងករណីដែលរាងកាយរបស់អ្នកមិនទាន់ស្រូបយកអរម៉ូន។


References:

  1. FSRH Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. (Amended 2017). FSRH Guideline Emergency Contraception. London. Retrieved from https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/ceu-clinical-guidance-emergency-contraception-march-2017/