តើ EC មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើថ្នាំ enzyme inducer (ដូចជា Dilantin, rifampicin, griseofulvin, ឬ St. John’s Wort)?

ការប្រើថ្នាំ និងថ្នាំបំប៉នរុក្ខជាតិដែលអាចធ្វើឱ្យថ្នាំពន្យារកំណើតដែលលេបជាប្រចាំមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព​ក៏អាចកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពថ្នាំគ្រាប់ EC ដែរ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ enzyme inducer វាប្រហែលជាសមហេតុផលក្នុងការបង្កើនកម្រិតដូស EC។ អ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នកអំពីចំនួននៃការបង្កើនកម្រិតដូស។


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1