តើការពន្យារកំណើតបន្ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នានឹងថ្នាំរំលូតកូនដែរឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះរួចហើយ (ទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ដឹងក៏ដោយ) EC នឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ។ EC អាចរារាំងការមានផ្ទៃពោះបានតែពីដំបូងប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនអាចបញ្ឈប់ការមានផ្ទៃពោះដែលមានរួចហើយនោះទេ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកប្រើ EC ដោយចៃដន្យ មុនពេលអ្នកដឹងថាអ្នកមានផ្ទៃពោះ វានឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកឈឺចាប់ ឬមានផ្ទៃពោះឡើយ។


References:

  1. “What’s the Difference? The Abortion Pill vs. Emergency Contraception.” Carafem, https://carafem.org/ec-vs-abortion-pill/ Accessed March 2024