តើនរណាខ្លះជាគ្រូពេទ្យឯកទេសរោគស្ត្រី ហើយហេតុអ្វីខ្ញុំគួរទៅជួបគ្រូពេទ្យ?

គ្រូពេទ្យឯកទេសខាងរោគស្ត្រី គឺជាគ្រូពេទ្យជំនាញដែលផ្តោតលើសុខភាពបន្តពូជចំពោះស្ត្រី។ គ្រូពេទ្យឯកទេសខាងរោគស្ត្រីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងសម្រាលកូន និងគ្រប់គ្រងបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលរួមមានភាពអាចមានកូន អរម៉ូន និងវិបត្តិនៃការមករដូវ ជំងឺមហារីកមួយចំនួន និងច្រើនទៀត។