តើលិង្គត្រឹមត្រូវមានទំហំប៉ុន្មាន?

មិនមានទំហំលិង្គ “ត្រឹមត្រូវ” ទេ ហើយប្រវែងលិង្គខុសគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់។ទំហំលិង្គឡើងរឹងជាមធ្យមដែលត្រូវបានវាស់ជាសកលគឺប្រហែលប្រាំអ៊ីញ (12.7 ស.ម)។ មានស្ថានភាពមួយដែលគេស្គាល់ថា micropenis ដែលធ្វើឱ្យលិង្គតូចជាងមធ្យមតិចជាងបីអ៊ីញនៅពេលឡើងរឹង។