តើសុដន់ត្រឹមត្រូវមានទំហំប៉ុន្មាន?

សុដន់មានទ្រង់ទ្រាយ និងទំហំខុសៗគ្នាយ៉ាងច្រើន ហើយមិនមានទំហំ ឬទ្រង់ទ្រាយសុដន់ល្អឥតខ្ចោះមួយនោះទេ។ វាក៏ជារឿងធម្មតាដែលមានសុដន់មិនស្មើគ្នា ដោយសុដន់ម្ខាងមានទំហំធំជាងសុដន់ម្ខាងទៀត។ សុដន់មិនស្មើគ្នាគ្រាន់តែជាការព្រួយបារម្ភ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរទំហំសុដន់តែម្ខាង។