ភាពពេញវ័យគឺជាអ្វី?

នៅពេលដែលកុមារចាប់ផ្តើមដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូររាងកាយ ហើយក្លាយជាពេញវ័យផ្នែកផ្លូវភេទ និងអាចបន្តពូជបាន វាត្រូវបានគេហៅថាពេញវ័យ។ បុរសចាប់ផ្តើមបង្កើតមេជីវិតឈ្មោល ជាធម្មតាតាមរយៈការបំភាយ នៅពេលយប់ ដែលគេស្គាល់ថាជាសុបិនសើម។ ស្ត្រីចាប់ផ្តើមបញ្ចេញពងអូវុល (បង្កើតពង) និងមករដូវ។ ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់បន្សំក៏កើតមានផងដែរ ឧទាហរណ៍ ពងស្វាស និងសុដន់រីកធំ ហើយ រោមដុះឡើង។