តើរោគសញ្ញាមុនពេលមករដូវគឺជាអ្វី ហើយតើខ្ញុំអាចព្យាបាលវា ដោយរបៀបណា?

រោគសញ្ញាមុនពេលមករដូវ (PMS) គឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅ ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលអ្នកមករដូវ។ អារម្មណ៍ប្រែប្រួល សុដន់យារធ្លាក់ ឈឺក្បាល ពិបាកគេង និងឆាប់ខឹងជាដើម សុទ្ធតែជារោគសញ្ញាទូទៅនៃ PMS។ វាមិនត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យមានរោគសញ្ញាមុនពេលមករដូវ PMS ហើយវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាខុសៗគ្នា។ មនុស្សមួយចំនួនអាចមានរោគសញ្ញារាងកាយនៃរោគសញ្ញាមុនពេលមករដូវ PMS ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតអាចមានរោគសញ្ញា ផ្លូវចិត្តឬអាកប្បកិរិយា។ ជួនកាលវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញាតាមរយៈការរឹតបន្តឹងរបបអាហារ ឬការកែប្រែ និងការធ្វើលំហាត់ប្រាណរាងកាយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ជួនកាលការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត និងថ្នាំត្រូវ បានទាមទារ។