តើការរាំងរដូវគឺជាអ្វី?

ការរាំងរដូវគឺជាការបញ្ចប់នៃវដ្តរដូវរបស់ស្ត្រីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព នៅពេលដែលអ្នកឈប់មករដូវ។ ជារឿយៗវាកើតឡើងនៅអាយុ 45 ឆ្នាំ ប៉ុន្តែបម្រែបម្រួលដែលទាក់ទងនឹងការរាំងរដូវអាចចាប់ផ្តើមច្រើនឆ្នាំមុនពេលអ្នកមានរដូវចុងក្រោយ ដែលរួមទាំងបម្រែបម្រួលភាពញឹកញាប់ និងលក្ខណៈនៃការហូរឈាមរបស់អ្នក។ ការរាំងរដូវគឺកើតឡើងដោយសារបម្រែបម្រួលអរម៉ូនរបស់អ្នក ដែលអាចបណ្តាលឱ្យឡើងទម្ងន់ ការគេងមិនលក់ ក្តៅមុខក្តៅមាត់ ការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ និងឈឺក្បាល។