តើការឡើងរឹងរបស់លិង្គគឺជាអ្វី?

ការឡើងរឹងរបស់លិង្គគឺនៅពេលដែលលិង្គពោរពេញទៅដោយឈាមហើយកាន់តែធំទៅៗ ដែលជាទូទៅបណ្តាលមកពីសម្រើបផ្លូវភេទ ប៉ុន្តែវាក៏អាចកើតឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនផងដែរ។ ការឡើងរឹងរបស់លិង្គចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខួរក្បាល ហើយបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន និងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នា។