តើរាងល្អឥតខ្ចោះមានលក្ខណៈបែបណា? តើភាពវិជ្ជមាននៃរាងកាយគឺជាអ្វី?

មិនមានអ្វីមួយជារូបកាយល្អឥតខ្ចោះទេ។ មិនមានពណ៌ស្បែក ទ្រង់ទ្រាយរាងកាយ ឬសមាមាត្រមួយដែលល្អជាងមួយផ្សេងទៀតទេ។ ទំហំ និងទម្ងន់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសុខភាពល្អទេ។ បញ្ហាសុខភាពគួរតែត្រូវបានពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ដែលនឹងវាយតម្លៃរាងកាយរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅខាងក្នុង។ភាពវិជ្ជមាននៃរាងកាយគឺទាក់ទងនឹងការមានផាសុកភាពជាមួយនឹងរាង និងទំហំរាងកាយរបស់អ្នក និងផ្តោតលើសុខភាពល្អ និងសុភមង្គល។