តើខ្ញុំគួរស្វែងរកវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនៅឯណា?

យើងជាក្រុមហ៊ុនឌីជីថល ដូច្នេះយើងមិនមានការិយាល័យជាក់ស្ដែងទេ។ យើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក និងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងតាមរយៈបណ្តាញសង្គមរបស់យើង ឬតាមរយៈអ៊ីមែល។