តើឯកជនភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវបានការពារយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលខ្ញុំទាក់ទងអ្នក?

Find My Method ចាត់ទុកការយកចិត្តទុកដាក់លើ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងជាចាំបាច់។ សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះ សូមអានលក្ខខណ្ឌរបស់យើង ក៏ដូចជា គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ រកមើលវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនឹងមិនចែកចាយ ផ្សព្វផ្សាយ ឬលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយ។